• Zakon o vodama 70/6.pdf
 • Zakon o zaštiti okoliša 33/03 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Zakon o zaštiti prirode 33/03 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH 2/06 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Zakon o koncesijama 40/02 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Zakon o koncesijama BiH (Sl.gl. BiH br.32/02, 13/03) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu (HRV)(BOS)(SRP)
 • Zakon o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (39/03, 29/06) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (HRV)(BOS)(SRP)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (HRV)(BOS)(SRP)
 • Uredba o planovima obrane od poplava 3/02 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Uredba o federalnom stožeru civilne zaštite 54/03 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Uredba o organizaciji, sadržaju i provedbi mjera zaštite i spašavanju ljudi i materijalnih dobara 27/98 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Uredba o opasnim i štetnim tvarima u vodama (43/07) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (HRV)(BOS)(SRP)
 • Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sistem javne kanalizacije (HRV)(BOS)(SRP)
 • Odluka o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriju FBIH (41/07) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Odluka o visini posebnih vodnih naknada (46/07) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Odluka o glavnom planu operativnih mjera obrane od poplava za 2007. god. 18/07 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Odluka o prenošenju prava upravljanja i korištenja na zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu FBiH na području općina Čapljina, Mostar-Jug, Ljubuški i Grude 46/02 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o stopama odnsono iznosima posebnih vodoprivrednih naknada 46/98 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o stopama odnsono iznosima posebnih vodoprivrednih naknada 2/02 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Pravila o postupku dodjele koncesija 17/06 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza na temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (92/07) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriju FBiH (29/06, 46/06, 8/07, 30/07, 51/07, 82/07, 97/07) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju koristiti za piće 51/02 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu čuvanja vodoprivrednih akata 22/02, Ispravke 31/02, 15/04 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o minimumu sadržaja općeg akta o održavanju korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata 18/07 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o postupku podnošenja zahtjeva i provođenju procedure dodjele koncesija (Sl. gl. BiH br. 65/06) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata 6/08 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o uvijetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu dokumentacije na temelju koje se izdaju vodni akti 17/08 (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda (Sl.novine FBiH br.77/09) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja (Sl.novine FBiH br.75/09) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (Sl.novine FBiH br.72/09) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati referentni odnosno ovlašteni laboratoriji za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti (Sl.novine FBiH br.14/10) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (Sl.novine FBiH br.57/09) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (Sl.novine FBiH br.46/09) (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanja podataka o količinama zahvaćene vode (HRV)(BOS)(SRP)
 • Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provođenje mjera otklanjanja ili spriječavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnoga zagađenja ili opasnosti od iznenadnoga zagađenja voda i načinu davanja ovlaštenja (Sl.novine FBIH br.06/11) (HRV)(BOS)(SRP)