Informacijski sustav voda
Informacijski sustav voda BiH omogućava sustavno i kontinuirano pohranjivanje podataka, pregled, analizu, modeliranje i prezentiranje prostornih i ostalih informacija iz sektora voda u cilju ostvarenja strateških, planskih i operativnih zadataka od značaja za upravljanje vodama.

Informacijski sustav voda (ISV) je projektiran kao decentraliziran, WEB-GIS orijentiran sustav kojeg održavaju i njime upravljaju institucije sektora voda - Javna poduzeća/Direkcija za vode.

Potreba razvoja ISV-a Bosne i Hercegovine sagledana je kroz sadašnje stanje i buduće razvojne potrebe sektora voda u BiH. Obveza razvoja ISV-a je propisana entitetskim "Zakonima o vodama" u Bosni i Hercegovini, a proizlazi i iz niza direktiva i propisa Evropske unije, posebno "Evropske okvirne direktive o vodama".

Realizaciju uspostave ISV-a korištenjem tehnologija geografskog informacijskog sustava (GIS Projekt) pomogla je Evropska unija kroz Program "EC - CARDS Program upravljanja riječnim slivovima za Bosnu i Hercegovinu". Tehnička pomoć razvoju ISV-a u Bosni i Hercegovini počela je u ožujku-travnju 2004. godine, sa procjenom aktivnosti koje se odnose na upravljanje bazom podataka i GIS u okviru Programa za upravljanje riječnim slivovima. Nadalje, razvijen je konceptualni okvir za uspostavljanje geografskog informacijskog sustava voda BiH.

Definirani su Ciljevi uspostave ISV-a BiH:

-Omogućiti izradu i uspostavu jedinstvene prostorne baze podataka koja zadovoljava potrebe sektora voda na nivou riječnih bazena, entiteta i države.

-Omogućiti izradu zajedničkih standarda i okvira za podatke i aplikacije na projektnom nivou.

-Omogućiti izradu i korištenje formaliziranih i dokumentiranih procesa za unos, ažuriranje i održavanje prostorne baze podataka.

-Omogućiti izradu i korištenje programa/aplikacija/servisa za analizu i vizualizaciju prostornih informacija koje zadovoljavaju operativne potrebne korisnika.

Raditi u skladu s općim principima za profesionalno i odgovorno upravljanje projektima (Project Management Professional).

Napravljene su specifikacije potrebnog GIS hardwere-a i software-a i proces nabavke u skladu sa procedurom CARDS 2003. projektom počeo je u lipnju 2005.
Tijekom 2005. i 2006. pristupilo se izradi modela prostorne baze podataka i osposobljavanju osoblja za rad sa nabavljenom opremom.
Do početka travnja 2007. izrađen je model prostorne baze podataka sa određenim općim tematskim podacima (administrativne granice, gradovi, naselja, prometnice, pruge i sl...), katastrom površinkih voda, katastrom vodnih građevina i organizacijom upravljanja.
U tijeku su pripremne aktivnosti za definiranje modela podataka za sustav za vođenje i upravljanje vodnom dokumentacijom, modela za iskorištavanje voda, zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda i modela poodzemnih voda, prelaznih i obalnih voda.